Thăng Cấp Nghề Nhân Vật

Thăng Cấp Nghề Tông Sư

Thăng cấp nghề tông sư của nhân vật trong Vua Pháp Thuật

Thăng Cấp Nghề Chuyên Gia

Thăng cấp nghề chuyên gia của nhân vật trong Vua Pháp Thuật

Thăng Cấp Nghề Cao Cấp

Thăng cấp nghề cao cấp của nhân vật trong Vua Pháp Thuật

Thăng Cấp Nghề Trung Cấp

Thăng cấp nghề trung cấp của nhân vật trong Vua Pháp Thuật

Thăng Cấp Nghề Sơ Cấp

Thăng cấp nghề sơ cấp của nhân vật trong Vua Pháp Thuật

Kỹ Năng Chuyển Sinh

Kỹ năng nhân vật Vua Pháp Thuật sau khi chuyển sinh

Nhiệm Vụ & Hình Dạng Chuyển Sinh

Chuyển sinh nhân vật trong Vua Pháp Thuật