Phân Giải

Việc phân giải thần khí giúp bạn có được 1 lượng Thâm Lam Tinh nhất định để Sửa chữa thần khí. Đặc biệt, khi phân giải thần khí chính bạn còn có cơ hội nhận được các viên Thâm Hồng Tinh. Việc phân giải thần khí được thực hiện như sau:

 Mở bảng Chế Tạo sau đó chọn mục Thần khí rồi chọn tính năng Phân giải

 

 Đặt thần khí muốn phân giải vào ô Trang bị gốc rồi nhấn Giải


 Sau khi xác nhận Có phân giải trang bị hệ thống sẽ thông báo Vật phẩm nhận Lưu ý  


 Tất cả các loại Thần khí đều có thể phân giải, khi phân giải cần nhập mật khẩu bảo vệ.
 Phân giải xong bảng Phân giải mới hiển thị vật phẩm nhận được sau khi thực hiện
 Phân giải Thần khí chính ngoài nhận lại được 40% điểm thần tu đã tiêu hao trên Thần khí này
 Khi phân giải thần khí chính còn có cơ hội nhận 1 trong 2 loại bảo thạch là “Thâm Lam Tinh” hoặc “Thâm Hồng Tinh”
 Thần khí phụ khi phân giải chỉ nhận được 1 viên Thâm Lam Tinh