Hái Thuốc

Để học nghề Hái Thuốc, sau khi đạt đến cấp 50 các cư dân hãy đến Điêu Linh Thôn gặp Đại Sư Kỹ Năng Sống (133,96) để nhận Sách Kỹ Năng - Hái Thuốc để học tập.

 QUY TẮC HÁI THUỐC

  • Mỗi lần hái thuốc sẽ được 1 thảo dược và mất 2 điểm sức lực nhưng sẽ tăng một lượng điểm Độ thành thục
  • Khi hết điểm sức lực sẽ không thể tiến hành hái thuốc nữa
  • Khi Độ thành thục đạt đến mức độ cao nhất của cấp độ hiện tại sẽ không thể tiếp tục gia tăng
  • Khi Độ thành thục đạt mức có nhất có thể thăng cấp của kỹ năng
  • Cấp độ kỹ năng Hái thuốc càng cao thì có thể Hái được các thảo dược cao cấp
  • Thu thập thảo dược cùng cấp độ kỹ năng Hái thuốc sẽ nhận được 1 điểm Độ thành thục
  • Thu thập thảo dược cấp độ thấp hơn kỹ năng Hái thuốc 1 cấp sẽ nhận 1 điểm Độ thành thục
  • Thu thập thảo dược cấp độ thấp hơn kỹ năng Hái thuốc 2 cấp sẽ không nhận được điểm Độ thành thục

 HỌC KỸ NĂNG CHẾ THUỐC

 Điều Kiện Học

- Cấp độ: nhân vật đạt cấp độ 50 trở lên
- NPC học: Đại Sư Kỹ Năng Sống (Tọa độ: 132,96) tại Điêu Linh Thôn Cách Học

- Đến Điêu Linh Thôn đối thoại với Đại Sư Kỹ Năng Sống chọn Học Kỹ Năng Hái Thuốc- Sau khi học xong cư dân sẽ nhận được 2 vật phẩm gồm

  Tên vật phẩm Mô tả
Sách Kỹ Năng - Hái Thuốc Học để mở kỹ năng Hái Thuốc

- Sau khi học xong Kỹ năng - Hái Thuốc từ Sách Kỹ Năng - Hái Thuốc cư dân có thể mở bảng Chiêu (Phím tắt S) mục Kỹ năng sống để kiểm tra

 THẢO DƯỢC & KHU VỰC PHÂN BỐ

Sau khi học xong các kiến thức cơ bản về hái thuốc các bạn hãy thực hiện bước thực hành đầu tiên là tiến hành thu thập dược liệu theo các yêu cầu để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Cấp độ thảo dược   Dược thảo Bản đồ xuất hiện
Cấp 1 Ninh Thần Thảo  Đông Xuất Vân, Lê Dương Bắc
Mạn Thủy Đằng
Cấp 2 Mê Tâm Thảo  Lê Dương Đảo, Kỵ Bình Nguyên
Sa Cúc Căn
Cấp 3 Anh Hồn Thảo  Anh Vũ Cảnh, Trầm Thụy Lâm
Lăng Tinh Hoa
Cấp 4 Toái Diệp Thảo  Lê Dương Thôn, Tháp Khắc Nguyên
Băng Phong Hoa
Cấp 5 Thần Quang Thảo  Cổ Đạo, Ngọc Phong Lâm
Cang Cúc Diệp
Cấp 6 Khiên Bán Đằng  Quân Cổ Đạo, Băng Tuyết Nguyên
La Cân Thảo
Cấp 7 Thạch Trúc Căn  Tuyết Lâm, Kỳ Thạch Địa
Thái Diệp Thảo