Không Gian Điêu Khắc

Ngủ say vạn cổ, cảm ứng được chiến cuộc càng lúc càng gay go khi sức mạnh của các thần thú ngày càng yếu hơn sức mạnh của các ma thú hắc ám.
 
Theo lời thỉnh nguyện của các thần thú bị diệt vong, thú thần đã thức giấc và từ thần giới dùng thần lực của mình mở ra nhiều tầng không gian tại các trang bị để gia tăng sức mạnh cho thần thú. 
 
Tuy nhiên, để có được nguồn sức mạnh này các thần thú phải trải qua tầng tầng lớp lớp khiêu chiến. Từ đó, dùng văn chỉ nhận được qua khiêu chiến điêu khắc lên không gian quanh trang bị để nhận được nguồn sức mạnh vô địch từ thú thần.
 

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Nhân vật: Cấp 80+
 Hiệu quả kích hoạt: tăng chỉ số thuộc tính của Pet tham chiến
 Vật phẩm yêu cầu: Văn Chỉ

Lưu ý: Văn Chỉ chỉ nhận được từ

- Khiêu Chiến vượt tầng Không Gian Điêu Khắc
- Sử dụng vật phẩm đặc biệt để nhận

 Cách mở bảng: click vào icon Không Gian Điêu Khắc trên màn hình chính

 
 
 
 KHIÊU CHIẾN TÀI NĂNG

 Không Gian Điêu Khắc khi khiêu chiến tổng cộng có 150 tầng
 Khi khiếu chiến thành công mỗi tầng sẽ:

 
 • Có cơ hội nhận vật phẩm thưởng
 • Văn chỉ nhận tùy theo số tầng khiêu chiến

 Mỗi ngày mỗi cư dân sẽ có:
 
 • 3 lượt Khiêu chiến miễn phí
 • 1 Lượt đổi miễn phí: khi Đổi sẽ nhận được số lượng Văn Chỉ nhất định (phụ thuộc vào số tầng khiêu chiến)
 • Lượt đổi cao cấp: khi Đổi cao cấp cần sử dụng chi phí nhất định để đổi (Tối đa nhận 50 Văn Chỉ mỗi lần đổi)
 • Khiêu chiến thất bại sẽ không mất lượt khiêu chiến
 Khi hết lượt khiêu chiến miễn phí cư dân có thể sử dụng vàng để tăng lượt chiến. Giá trị như sau:

Lượt mua 1 2 3+
Giá 10 20 50
 
 • Giá trị mua lượt sẽ được reset sau mỗi ngày
 • Số lượt đã mua nếu không sử dụng hết sẽ không bị reset khi sang ngày mới
 Để tiến hành khiếu chiến các cư dân vào phần Cài Đặt để thiết lập Pet khiêu chiến
 

 Sau khi thiết lập và Lưu có thể tiến hành chọn Chiến để khiêu chiến các tầng
 
 BẬC THẦY ĐIÊU KHẮC

 Thuộc tính Khắc Văn sẽ được cộng vào cho pet khi chiến đấu (Hiệu quả cả trong đấu pet và Không Gian Điêu Khắc)
 Mỗi trang bị sẽ có 6 Khắc Văn:

 
 • Các chỉ số gia tăng cho pet của mỗi Khắc Văn sẽ khác nhau
 • Tùy theo số tầng Khiêu Chiến thành công sẽ mở được các ô Khắc Văn tương ứng

 Tùy theo cấp độ của Khắc Văn sẽ yêu cầu số lượng Văn Chỉ thăng cấp khác nhau. 
 Mỗi khi thăng cấp đạt tổng cấp độ nhất định:

 
 • Sẽ ga tăng thêm thuộc tính Bậc Thầy Điêu Khắc
 • Tổng cấp độ cứ 20 cấp sẽ gia tăng thuộc tính 1 lần