Khế Ước Chiến Thú

Ngoài Phù văn và Hồn Khí một trong những phát hiện khiến các vị học giả vô cùng vui mừng đó là truyền thừa hoàn chỉnh từ một vị thuần thú sư thuộc Hồn tộc để lại. Trong quyển sách da dê cũ kỹ gần như mục nát được đặt trong quả cầu thủy tinh đó là cách thức sử dụng linh hồn để khắc phù văn lên ngọc thạch tạo thành Đá Khế Ước.

Một khi sử dụng vật này với chiến thú sẽ tạo thành một ma pháp trận đặc biệt có thể triệu hồi ý chí của nữ thần tự nhiên từ viễn cổ trở lại để ban phúc và sức mạnh cho chiến thú.

 ĐIỀU KIỆN KHẾ ƯỚC

 Nhân vật: Cấp độ 120+
 Pet: tham chiến đã Tiến hóa
 Vật phẩm yêu cầu: Đá Khế Ước
 Nơi mở tính năng: biểu tượng Sách Tiến Hóa trên màn hình

 
Lưu ý: Đá Khế Ước sẽ nhận được thông qua một số phụ bản

 HIỆU QUẢ KHẾ ƯỚC

 Gia tăng thuộc tính pet khi chiến đấu
 Không có hiệu quả khi tham gia Đấu Pet
 Thuộc tính gia tăng gồm: HP, Tốc độ, Công Vật Lý, Công Ma Pháp

 
 CÁCH THỨC KHẾ ƯỚC

 Mở bảng Pet (Phím tắt W) -> Chi tiết -> Tiến hóa -> Khế ước (Hoặc mở Sách Tiến Hóa chọn Khế ước)
 

 Tại bảng Khế ước sẽ gồm các thông tin như sau
 
 • 4 loại Khế ước bao gồm: HP, Tốc độ, Công ma pháp, Công vật lý
 • Đá Khế Ước có: lượng Đá Khế Ước hiện tại nhân vật đang có
 • Cấp độ Khế ước: cấp độ Khế ước hiện tại
 • Exp: Exp cần để thăng cấp Khế ước
 • Thuộc tính hiện tại: thuộc tính pet nhận được sau khi Khế ước
 • Thuộc tính cấp kế: thuộc tính pet nhận được sau khi thăng cấp Khế ước
 Khi đã chuẩn bị đủ Đá Khế Ước cư dân có thể click:
 
 • Tăng: thực hiện 1 lần tăng Exp Khế ước
 • Thăng 10 lần: thực hiện 10 lần tăng Exp Khế Ước
 • Click chọn "Không đủ Đá Khế Ước tự động mua": sẽ tốn phí để tự động mua Đá Khế Ước

 
 LƯU Ý KHI KHẾ ƯỚC

 Cấp độ từng loại Khế Ước cao nhất hiện tại là 50
 Khi tăng EXP Khế Ước mỗi lần tăng:

 
 • Sẽ luôn nhận 20 EXP Khế ước
 • Có xác xuất đạt Tiểu Bạo Kích (x2) EXP hoặc Đại Bạo Kích (x3) EXP cho 1 lần tăng đó