Hành Lang Vô Tận

Đại lục Maya luôn là thánh địa trong lòng của những nhà thám hiểm, bởi đây là khởi nguồn của những sức mạnh và pháp thuật thần bí. Tại đây không chỉ là nơi khởi nguồn của những truyền thuyết và pháp thuật thần bí, nó còn có vô tận tài bảo và vinh dự vô thượng.

Mặc dù, để đến được vùng đất thần bí này không phải dễ, thế nhưng chỉ cần có đầy đủ thực lực bạn có thể thông qua Hành Lang Vô Tận cất bước Khởi Trình liên tục khiêu chiến để tạo nên truyền kỳ của chính mình.

 
 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ: tất cả các cư dân Vô Ưu đều có thể tham gia
 Cách vào: đến Quyến Cố Thành vào Hành Lang Vô Tận  - Cổng Dịch Chuyển (Tọa độ: 124,48) 
 
 
 PHẦN THƯỞNG KHIÊU CHIẾN

 Túi quà khiêu chiến thành công chỉ nhận 1 lần duy nhất khi lần đầu khiêu chiến thành công
 Nhận các thành tựu khi khiêu chiến thành công
 Điểm Dũng Khí dùng để đổi vật phẩm tại Shop Dũng Khí ở Đông Huyền Thành
    
 CÁCH THỨC KHIÊU CHIẾN
 
 Tầng 1: Hành Lang Vô Tận - Khởi Trình

 
 • Thông qua cổng dịch chuyển để vào 
 • Đối thoại và khiêu chiến với Bảo Vệ Đầu Tiên
 
 • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu và Túi Quà Hành Lang Vô Tận  - Khởi Trình
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    1
 Tinh Hồn Linh Giáp 6
 Pha Lê Thần Giới 50
 Đá Tẩy Luyện 50
 Bùa Cầu Nguyện 3

 Tầng 2: Hành Lang Vô Tận - Hỏa Diệm
 
 • Để đến tầng 2 cần qua cổng Hành Lang Vô Tận - Khởi Trình
 • Đối thoại và khiêu chiến với Sứ Giả Liệt Diễm

 
 • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu và Túi Quà Hành Lang Vô Tận - Liệt Diệm
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    1
 Tinh Hồn Linh Giáp 6
 Pha Lê Thần Giới 50
 Đá Tẩy Luyện 75
 Bùa Cầu Nguyện 3
 Lông Vũ Chúc Phúc Cao Cấp 1

 Tầng 3: Hành Lang Vô Tận - Băng Lửa
 
 • Để đến tầng 3 cần qua cổng Hành Lang Vô Tận - Hỏa Diệm
 • Đối thoại và khiêu chiến với Dũng Sĩ Cực Băng

 
 • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu và Túi Quà Hành Lang Vô Tận - Băng Lửa
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    1
 Tinh Hồn Linh Giáp 6
 Pha Lê Thần Giới 50
 Đá Tẩy Luyện 80
 Bùa Cầu Nguyện 3
 Lông Vũ Chúc Phúc Cao Cấp 1
 
 Tầng 4: Hành Lang Vô Tận - Quyết Định

 
 • Để đến tầng 4 cần qua cổng Hành Lang Vô Tận - Băng Lửa
 • Đối thoại và khiêu chiến với Lôi Nộ Chiến Sĩ
 
 • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu và Túi Quà Hành Lang Vô Tận  - Quyết Định
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    2
 Tinh Hồn Linh Giáp 12
 Pha Lê Thần Giới 50
 Đá Tẩy Luyện 85
 Bùa Cầu Nguyện 3
 Đá Khế Ước 50

 Tầng 5: Hành Lang Vô Tận - Đoạn Không
 
 • Để đến tầng 5 cần qua cổng Hành Lang Vô Tận - Quyết Định
 • Đối thoại và khiêu chiến với Phong Tề Tụ
 
 • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu và Túi Quà Hành Lang Vô Tận - Đoạn Không
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    2
 Tinh Hồn Linh Giáp 12
 Pha Lê Thần Giới 60
 Đá Tẩy Luyện 90
 Bùa Cầu Nguyện 5
 Đá Khế Ước 50

 Tầng 6: Hành Lang Vô Tận - Địa Ngục
 
 • Để đến tầng 6 cần qua cổng Hành Lang Vô Tận - Đoạn Không
 • Đối thoại và khiêu chiến với Thủ Lĩnh Bộ Lạc
 • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu và Túi Quà Hành Lang Vô Tận - Địa Ngục
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    2
 Tinh Hồn Linh Giáp 12
 Pha Lê Thần Giới 60
 Đá Tẩy Luyện 95
 Bùa Cầu Nguyện 5
 Túi Quà Chìa Khóa 1
 Đá Khế Ước 50
 
 Tầng 7: Hành Lang Vô Tận - Thâm Uyên
 
 • Để đến tầng 7 cần qua cổng Hành Lang Vô Tận - Địa Ngục
 • Đối thoại và khiêu chiến với Tâm Ma

 
 • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu và Túi Quà Hành Lang Vô Tận - Thâm Uyên
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    3
 Tinh Hồn Linh Giáp 16
 Pha Lê Thần Giới 60
 Đá Tẩy Luyện 100
 Bùa Cầu Nguyện 5
 Túi Quà Chìa Khóa 1
 Đá Khế Ước 50
 
 Tầng 8: Hành Lang Vô Tận - Luân Hồi
 
 • Để đến tầng 7 cần qua cổng Hành Lang Vô Tận - Thâm Uyên
 • Đối thoại và khiêu chiến với Luân Hồi

 
 • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu và Túi Quà Hành Lang Vô Tận - Thâm Uyên
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    3
 Tinh Hồn Linh Giáp 16
 Pha Lê Thần Giới 60
 Đá Tẩy Luyện 100
 Bùa Cầu Nguyện 5
 Túi Quà Chìa Khóa 1
 Đá Khế Ước 50
 NHẬN THƯỞNG HÀNG NGÀY

 Tùy theo tiến độ vượt tầng hàng ngày cư dân có thể đến nhận Túi Quà Hành Lang Vô Tận
 Túi Quà Hành Lang Vô Tận(☆), (☆☆): khi sử dụng sẽ nhận được Điểm Dũng Khí
 Mỗi ngày chỉ nhận Túi Quà Hành Lang Vô Tận 1 lần duy nhất
 
 LƯU Ý KHI KHIÊU CHIẾN
 
 Túi quà khiêu chiến thành công chỉ nhận 1 lần duy nhất khi lần đầu khiêu chiến thành công
 Khi lập nhóm khiêu chiến, toàn nhóm sẽ đến số tầng của thành viên trong nhóm có tiến độ vượt tầng thấp nhất
 Khi lập nhóm khiêu chiến cấp độ BOSS sẽ tương ứng với thành viên có cấp độ cao nhất trong nhóm
 Hiện tại Hành Lang Vô Tận chỉ mở 8 tầng, các tầng sau sẽ được cập nhật trong các phiên bản tới

 SHOP DŨNG KHÍ
 
 Để đổi Điểm Dũng Khí lấy vật phẩm cần đến Đông Huyền Thành gặp Shop Dũng Khí (Tọa độ: 336,119)
 Tùy theo Điểm Dũng Khí hiện có để đổi các vật phẩm Khóa

 

 Các vật phẩm khác đổi từ Điểm Dũng Khí sẽ được cập nhật trong các phiên bản khác