Hắc Diệu Thạch Trận


Muốn học được bản lĩnh của các anh hùng trong truyền thuyết? Muốn sở hữu sức mạnh và quyền năng của họ? Hãy giải mã Hắc Diệu Thạch Trận và dung hợp chúng vào huyết mạch để phát huy sức mạnh tiềm ẩn của bản thân

 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Nhân vật: Cấp 50+
 Vật phẩm yêu cầu: Hắc Diệu Thạch

Lưu ý:

- Hắc Diệu Thạch hiện tại có thể có được từ Sổ Tay Ma Thú
- Sử dụng 1 lượng Vàng nhất định để mua Hắc Diệu Thạch

 Cách mở bảng: click vào icon Hắc Diệu Thạch Trận trên màn hình chính

 
 
 HẮC DIỆU THẠCH TRẬN

Là những trận pháp thời thượng cổ khi giải mã và dung hợp chúng vào huyết mạnh sẽ phát huy sức mạnh tiềm ẩn của bản thân

 Có 10 loại Thạch Trận theo thứ tự gồm: Hỏa Trận, Thủy Trận, Lôi Trận, Phong Trận, Thổ Trận, Luyện Trận, Quang Trận, Ám Trận, Diêm Trận, Thánh Trận
 Phải giải mã dung hợp từng thạch trận theo thứ tự mới sở hữu được sức mạnh chí thượng
 Khi hoàn thành giải mã và dung hợp 1 thạch trận bản thân sẽ nhận được 1 thành tựu

 
 
 Các chỉ số thuộc tính gia tăng bao gồm: HP, Công VL, Công MP, Phòng VL, Phòng MP, Tốc độ, Bạo Kích, Xuyên Phòng Ngự, Kháng Bạo, Miễn Tử, Kháng Xuyên Phòng Ngự, Giảm STVL Cuối, Giảm STMP Cuối, Tăng STVL Cuối, Tăng STMP Cuối
 
 CÁCH GIẢI MÃ THẠCH TRẬN

 Mỗi Thạch Trận đều có góc sáng xuất phát để cư dân bắt đầu giải mã

 

 Khi bắt đầu giải mã sẽ giải mã các góc xung quanh góc xuất phát. Mỗi góc sẽ yêu cầu số lượng Hắc Diệu Thạch khác nhau
 Khi kích hoạt thành công 1 hình tam giác trong thạch trận sẽ nhận các chỉ số thuộc tính cộng thêm tương ứng của tam giác đó

 

 Nếu kích hoạt tất cả tam giác trong 1 thạch trận sẽ giải mã và dung hợp được thạch trận đó và nhận thêm các chỉ số thuộc tính
 

 Giải mã và dung hợp 10 Thạch Trận sẽ nhận được thành tựu Quán Quân Giải Mã