Đổi Nguyên Tố

Phẩm chất trang bị từ màu lam (Xanh dương - Blue) trở lên khi được tạo ra đều sẽ có các thuộc tính nguyên tố đặc biệt, các nguyên tố khác nhau sẽ có những lợi thế khác nhau trong trận chiến. Nếu tất cả trang bị đều cùng một thuộc tính nguyên tố thì sẽ là mạnh nhất. Việc thay đổi nguyên tố chính là vì mục đích này.

 ĐIỀU KIỆN ĐỔI NGUYÊN TỐ


 Trang bị: đã KHÓA, phẩm chất Xanh dương - Blue trở lên
 Chi phí: 30.000 Bạc hoặc Ngân Phiếu
 Vật phẩm cần: Nguyên liệu cấp 5 trở lên
 
 CÁCH THỨC ĐỔI NGUYÊN TỐ

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo
 
 
 Chọn tính năng Đổi ng.tố sau đó đặt trang bị vào ô Trang bị gốc hệ thống sẽ hiển thị các thông tin

- Nguyên liệu cần: tên và hình ảnh nguyên liệu cần để đổi nguyên tố trang bị
- Đặt ng.liệu: đặt nguyên liệu yêu cầu vào ô này

 
 Sau khi đặt đặt nguyên liệu vào ô Đặt ng.liệu chỉ cần click Đổi là hệ thống sẽ tự động thực hiện
 Khi Đổi nguyên tố hệ thống sẽ thông báo kết quả đổi, cư dân có thể chọn:
 

- Chọn Áp dụng để hệ thống áp dụng nguyên tố mới cho trang bị
- Không áp dụng: hệ thống sẽ giữ nguyên nguyên tố cũ, nguyên liệu vẫn bị trừ

 

 Lưu ý   


 Khi đổi nguyên tố hệ thống sẽ xuất hiện nguyên tố ngẫu nhiên có thể là nguyên tố mới hoặc cũ
 Cần phải chọn Áp dụng để hệ thống áp dụng nguyên tố mới cho trang bị
 Nếu trong quá trình đổi chưa Áp dụng mà F5 hoặc Refesh trình duyệt, mất kết nối thì:

- Nguyên tố trang bị vẫn giữ nguyên như cũ
- Nguyên liệu để đổi nguyên tố vẫn bị trừ

 Tùy trang bị loại nguyên liệu yêu cầu sẽ khác nhau