Thăng Cấp Lông Vũ

Tiến hành thăng cấp các Lông Vũ cấp thấp sẽ nhận được các Lông Vũ cấp cao hơn. Cấp độ Lông Vũ càng cao các chỉ số thuộc tính gia tăng cho các nhân vật Vua Pháp Thuật càng được tăng cường.

 ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP

 Lông Vũ: 5 Lông Vũ cùng loại, cấp độ cho mỗi lần thăng cấp

 Lông Vũ Chúc Phúc: để tăng tỉ lệ thành công
 

 CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 Đối thoại với Sứ Giả Đôi Cánh tại Quyến Cố Thành chọn Tiến hành chế tạo cánh (Lông Vũ)
 

 Tại bảng Cải tạo cánh chọn chức năng Thăng cấp lông vũ
 

 Đặt Lông Vũ muốn thăng cấp vào ô Đặt Lông Vũ


 Sau khi đặt xong có thể nhấn

- Thăng cấp toàn bộ: để hệ thống thăng cấp toàn bộ số lông vũ đã đặt
- Thăng cấp: mỗi lần thăng cấp sẽ tốn hao 5 Lông Vũ

Khi thăng cấp có thể sử dụng Lông Vũ Chúc Phúc để gia tăng tỷ lệ thành công. Mỗi Lông Vũ Chúc Phúc sẽ gia tăng 5 % tỷ lệ thành công.

 Tỷ lệ thành công khi thăng cấp lông vũ
 
Thăng cấp  Tỉ lệ thành công
 Từ 1 -> 2  100%
 Từ 2 -> 3  90%
 Từ 3 -> 4  75%
 Từ 4 -> 5  55%
 
 Lông Vũ Chúc Phúc có thể kiếm được thông qua mở Túi Quà Cánh Sơ Cấp, một số sự kiện đặc biệt
 Sử dụng Lông Vũ Chúc Phúc đã KHÓA khi thực hiện thăng cấp lông vũ chưa khóa thì Lông vũ thăng cấp được sẽ KHÓA