Dung Hợp Lông Vũ

Khi các Vua Pháp Thuật tương lại tiến hành dung hợp các loại Lông Vũ lại với nhau theo các công thức đặc biệt sẽ tạo ra những loại Lông Vũ pháp thuật đầy quyền năng và sức mạnh.

 ĐIỀU KIỆN DUNG HỢP

 Cánh: phẩm chất cam mới sử dụng được Lông Vũ tạo ra từ Dung Hợp

 Vật phẩm 1: Công Thức Dung Hợp Lông Vũ
 Vật phẩm 2: Các loại lông vũ yêu cầu để dung hợp
 
 CÁCH THỨC DUNG HỢP

 Đối thoại với Sứ Giả Đôi Cánh tại Quyến Cố Thành chọn Tiến hành chế tạo cánh (Lông Vũ)
 

 Tại bảng Cải tạo cánh chọn chức năng Dung hợp Lông Vũ

 
 Đặt Công Thức Dung Hợp Lông Vũ, các nguyên liệu cần thiết vào các ô tương ứng ở Đặt nguyên liệu
 

 Sau khi đặt xong có thể nhấn Dung hợp để hệ thống thực hiện
 

 Lưu ý   


 Mỗi lần thực hiện Dung hợp sẽ có tỷ lệ thành công nhất định
 Mỗi Lông Vũ Chúc Phúc Cao Cấp khi sử dụng sẽ tăng 10% tỷ lệ thành công
 Lông Vũ Chúc Phúc Cao Cấp có thể kiếm được từ nhiệm vụ 200 vòng, khiêu chiến BOSS và sự kiện