Nhận Trang Bị

Trang bị Pet ngoài tăng cường sức mạnh cho pet còn hỗ trợ các kỹ năng thiên phú của pet từ đó khiến pet sở hữu các sức mạnh và quyền năng huyền thoại. Đạt đến cấp 50, các cư dân có thể thu thập các trang bị Pet bằng hai cách

 Tham gia nhiệm vụ hàng ngày Phi Ma Đột Kích nhận tại Quan Quân Nhu ở Đông Huyền Thành


 Hoàn thành một loạt các nhiệm vụ Trang Bị Pet theo yêu cầu của Tôn Lệ tại Đông Huyền Thành

 
Sau nhận được những trang bị của Pet này cư dân có thể thông qua tính năng Chế tạo để Thăng tinh, Thăng cấp, Đổi màu, Đổi Khóa và Tái thiết lập thuộc tính trang bị Pet tại bảng Chế tạo