BOSS Cao CấpTên Boss Trấn giữ tại vùng đất Cấp độ khiêu chiến
Tử Thần Phục Ma Cốc 90-100
Tà Thần Tuyết Lâm 80-89
Ma Thần Băng Tuyết Nguyên 70-79
Chiến Thần Cổ Đạo 60-69
Thạch Yêu Kỳ Thạch Địa 90
Phủ Ma Chỉ Phong Cốc 95
Bách Thảo Tinh Linh Lan 95
Ma Chiến Phục Ma Cốc 105
Ác Thần Mê Quang Tự 115
Quỷ Vương Hộ Chi Địa 115
Avatar Thần Di Cảnh 125
A Tu La vương Thánh Ước Địa 135
Solomon Mị Hoặc Lâm 140
Mehdi Cổ Thành 150
 
LƯU Ý
 
  • Các BOSS khi khiêu chiến sẽ nhận được nguyên liệu, bảo thạch cùng các vật phẩm quý cao cấp khác
  • Nhân vật vượt quá BOSS 10 cấp khi khiêu chiến sẽ không nhận được vật phẩm thưởng