Thăng Cấp

Thăng cấp thần khí chính sẽ khiến các chỉ số thuộc tính của thần khí gia tăng từ đó sức mạnh của nhân vật sẽ được tăng cường. Để thực hiện thăng cấp thần khí chính cư dân cần thực hiện như sau

 NÂNG CẤP THẦN KHÍ

Để nâng cấp Thần Khí Chính của nhân vật, cư dân cần phải KHÓA thần khí muốn thăng cấp và đạt đủ yêu cầu về cấp độ nhân vật, điểm thần tu để nâng cấp

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Thần khí rồi chọn tính năng Thăng cấp

 

 Sau đó đặt thần khí chính muốn nâng cấp vào ô chính giữa, bảng Thăng cấp sẽ hiển thị số Thần tu hiện có và Điểm thần tu cần để nâng cấp thần khí chính


 Nếu đã đạt đủ yêu cầu về cấp độ nhân vật cũng như Điểm thần tu cần, cư dân hãy nhấn Thăng để hệ thống thực hiện thăng cấp

 BẢNG THÔNG TIN THẦN KHÍ

 Thăng cấp Thần khí chính nhân vật cần đạt cấp độ yêu cầu và tiêu hao một lượng điểm “Thần tu” nhất định
 Điểm thần tu có được bằng cách: làm Nhiệm Vụ Thần Tu, Tinh Linh Quấy Phá và sử dụng Kết Tinh Thần Tu
 Thần khí phụ không thể thăng cấp.
 Sau khi thăng cấp thuộc tính trang bị sẽ gia tăng theo, từ đó có thể tiếp tục thăng cấp kỹ năng Thần khí.
 Khi đạt đến một cấp độ nhất định màu sắc Thần khí chính sẽ thay đổi.
 Cấp độ nhân vật dưới 100 thực hiện thăng cấp thần khí chính thì thần khí đạt cấp độ tối đa là 16
 
Cấp độ nhân vật trên 100 thực hiện thăng cấp thần khí chính thì thần khí đạt cấp độ tối đa là 20

 BẢNG THÔNG TIN THẦN KHÍ
 
Cấp  Điểm thần tu để thăng cấp  Mô tả thần khí chính
1 400.000  
2 792.000  
3 1.440.000 Nâng cấp kỹ năng thiên phú lên cấp 1, có 1 kỹ năng trưởng thành
4 2.470.000 Đổi màu sang xanh lục, có thêm 2 kỹ năng trưởng thành
5 4.032.000  
6 6.300.000 Có thể nâng cấp kỹ năng thiên phú lên cấp 2
7 9.472.000 Đổi màu sang xanh dương
8 13.770.000  
9 19.440.000 Có thể nâng cấp kỹ năng thiên phú lên cấp 3
10 26.752.000 Đổi màu sang tím
11 36.000.000  
12 47.502.000  
13 61.600.000 Thăng cấp cần cấp độ nhân vật 130, thăng cấp đổi sang màu cam
14 78.660.000  
15 99.072.000  
16 111.360.000  
17 124.416.000  
18 138.240.000  
19 152.832.000 Thăng cấp cần cấp độ nhân vật 140
20 168.192.000  

Xem chi tiết thông tin thuộc tính thần khí chính sẽ gia tăng khi nâng cấp tại đây...