Thần Khí Quyền Năng

Nhận Thần Khí

Trong trận chiến cuối cùng nhiều Thần khí đã bị thất lạc khắp nơi, nhưng tại các gia tộc 6 bộ Thần khí trấn tộc vẫn được các vị trưởng lão cất giữ để...

Chuyển Thuộc Tính

Thay vì phải mất thời gian nâng cấp và thay đổi kỹ năng lại từ đầu bạn hãy sử dụng chức năng Chuyển thuộc tính của hệ thống thần khí để tiết kiệm thời gian...