Thăng Tinh Cánh

Thăng tinh sẽ khiến các sức mạnh thuộc tính vốn có của cánh được tăng cường. Những sức mạnh này càng cao nhân vật và chiến thú sẽ càng trở nên mạnh mẽ

 ĐIỀU KIỆN THĂNG TINH

 Cánh: không phân biệt phẩm chất cánh

 Vật phẩm thăng tinh: Lông Vũ Thăng Tinh
 

 CÁCH THỨC THĂNG TINH

 Đối thoại với Sứ Giả Đôi Cánh tại Quyến Cố Thành chọn Tiến hành chế tạo cánh (Lông Vũ)
 

 Tại bảng Cải tạo cánh chọn chức năng Thăng tinh cánh


 Đặt cánh cánh muốn thăng tinh và Lông Vũ Thăng Tinh vào các ô tương ứng


 Sau khi đặt xong có thể nhấn Thăng hoặc Tự thăng để hệ thống thực hiện

- Thăng: hệ thống sẽ thăng sao, mỗi lần tiêu hao 5 Lông Vũ Thăng Tinh
- Tự thăng: sau khi thiết lập số sao thăng tối đa nhấn Tự thăng hệ thống sẽ tự động thực hiện

 

 Lưu ý   


 Sau khi thăng tinh thành công chỉ số thuộc tính chính (Tốc độ và HP) sẽ gia tăng
 Số sao tối đa khi thăng tinh cánh là 10 sao
 Sử dụng Lông Vũ Thăng Tinh đã KHÓA thì sau khi thăng sao cánh sẽ KHÓA
 Lông Vũ Thăng Tinh có thể kiếm thông qua khiêu chiến BOSS bay, Phụ bản, Mua tại Sứ Giả Đôi Cánh,....
 Sử dụng Tự thăng thì hệ thống sẽ tự trừ Lông Vũ Thăng Tinh cho đến khi đạt yêu cầu số sao thăng tối đa
 Tỉ lệ thành công của mỗi lần thăng sao phụ thuộc vào số sao cánh hiện có
 
Thăng tinh Tỉ lệ thành công
+0 tăng +1 100%
+1 tăng +2 100%
+2 tăng +3, thất bại số sao xuống đến 1  90%
+3 tăng +4, thất bại số sao xuống đến 2  80%
+4 tăng +5, thất bại số sao xuống đến 3  70%
+5 tăng +6, thất bại số sao xuống đến 4  60%
+6 tăng +7, thất bại số sao xuống đến 4  50%
+7 tăng +8, thất bại số sao xuống đến 5  30%
+8 tăng +9, thất bại số sao xuống đến 0  30%
+9 tăng +10, thất bại số sao xuống đến 0 30%