Thăng Sao Trang Bị

Phẩm chất tiềm ẩn của mỗi trang bị đều khác nhau, tuy nhiên đều có thể được nâng lên, với vật phẩm đặc biệt là Thăng Tinh Thạch các cư dân Vua Pháp Thuật có thể thỏa sức phát huy tối đa sức mạnh các trang bị hiện có của mình

 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THĂNG SAO

 Vật phẩm cần: Thăng Tinh Thạch
 
  Tên gọi Mô tả
Thăng Tinh Thạch Bảo thạch thăng sao cường hóa trang bị nhân vật và pet
 
 CÁCH THỨC THĂNG SAO

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Cải tạo
 
 
 Chọn tính năng Thăng tinh sau đó đặt trang bị vào ô Trang bị hệ thống sẽ hiển thị các thông tin

- Số sao hiện tại: số sao hiện có của trang bị
- Bảo thạch: ô đặt Thăng Tinh Thạch
- Số nguyên liệu: tối đa số nguyên liệu là 5, số nguyên liệu càng ít tỉ lệ thành công càng thấp
- Tỷ lệ thành công: khi thăng sao có tỷ lệ thành công nhất định, số sao càng cao tỷ lệ thành công càng thấp

 
 Sau khi đặt Thăng Tinh Thạch vào ô Bảo thạch cư dân có thể chọn

- Thăng: mỗi lần sẽ tốn 5 Thăng Tinh Thạch
- Tự thăng: tốn 1 lượng Thăng Tinh Thạch nhất định để hoàn thành số Sao thăng t.đa đã được lựa chọn trước đó.

 Hình phạt khi thăng sao thất bại (trường hợp Thăng Tinh Thạch sử dụng là 5)

- Từ +0 lên +1:  không thất bại
- Từ +1 lên +2:  không thất bại
- Từ +2 lên +3:  nếu thăng cấp thất bại thì cấp sao sẽ xuống còn 1
- Từ +3 lên +4:  nếu thăng cấp thất bại thì cấp sao sẽ xuống còn 2
- Từ +4 lên +5:  nếu thăng cấp thất bại thì cấp sao sẽ xuống còn 3
- Từ +5 lên +6:  nếu thăng cấp thất bại thì cấp sao sẽ xuống còn 4
- Từ +6 lên +7:  nếu thăng cấp thất bại thì cấp sao sẽ xuống còn 4
- Từ +7 lên +8:  nếu thăng cấp thất bại thì cấp sao sẽ xuống còn 5
- Từ +8 lên +9:  nếu thăng cấp thất bại thì cấp sao sẽ xuống còn 0
- Từ +9 lên +10:  nếu thăng cấp thất bại thì cấp sao sẽ xuống còn 0

 

 Lưu ý   


 Nếu cả bộ trang bị được thăng đến 8,9,10 sao thì sẽ kích hoạt hiệu ứng "Bộ trang phục tinh quang" (Phát quang)
 Nếu trang bị chưa khóa sử dụng Thăng Tinh Thạch đã khóa thì trang bị thăng tinh sẽ khóa