Thăng Cấp Cánh

Thăng cấp cánh sẽ khiến các chỉ số thuộc tính cánh được gia tăng, từ đó sức mạnh nhân vật cũng gia tăng theo. Đối với các cánh cam khi nâng cấp lên cấp lên max cấp sẽ chuyển đổi các hình dạng đẹp mắt và ấn tượng


 

 ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP

 Cánh: phẩm chất Tím, Cam và đã Khóa
 Vật phẩm: Linh Vũ và Linh Phiến Bạo Kích Phù

   Tên vật phẩm  Mô tả
 Linh Vũ  Vật phẩm tăng Exp khi tiến hành thăng cấp cánh
 Linh Phiến Bạo Kích Phù  Vật phẩm đặc biệt tăng tỉ lệ nhận thêm Exp khi thăng cấp cán

 CÁCH THỨC THĂNG CẤP

 Đối thoại với Sứ Giả Đôi Cánh tại Quyến Cố Thành chọn Tiến hành chế tạo cánh (Lông Vũ)


 Tại bảng Cải tạo cánh chọn chức năng Thăng cấp cánh

 Để cánh thăng cấp cần sử dụng Linh Vũ để thăng Exp cho cánh. Cấp độ cao nhất hiện tại có thể thăng cấp là 10

- Linh Vũ: tăng 10 Exp, chỉ nhận được khi khiêu chiến Boss tại Kiếp Nạn Vô Ưu và một số sự kiện đặc biệt
- Linh Phiến Bạo Kích Phù: sử dụng cùng Linh Vũ sẽ nhận được số Exp nhiều gấp nhiều lần. Chỉ nhận được Linh Phiến Bạo Kích Phù thông qua một số sự kiện đặc biệt hoặc mua tại Sứ Giả Đôi Cánh


 Khi sử dụng Linh Phiến Bạo Kích Phù cần click Chọn dùng Bạo Kích Phù
 Có 2 cách tăng Exp cho cánh gồm

- Tăng 1 lần: sử dụng 1 Linh Vũ và 1 Linh Phiến Bạo Kích Phù (nếu chọn sử dụng)
- Nhanh: sử dụng toàn bộ Linh Vũ và Linh Phiến Bạo Kích Phù (nếu chọn sử dụng)


 Cánh sau khi thăng cấp, các chỉ số sẽ gia tăng. Chỉ số gia tăng được tính theo công thức

Chỉ số gia tăng = Chỉ số gốc + (Chỉ số gốc * Tỉ lệ gia tăng theo cấp độ cánh)
 

 Tỉ lệ gia tăng theo từng cấp độ như sau

   Cấp 1  Cấp 2  Cấp 3  Cấp 4  Cấp 5 Cấp 6 Cấp 7 Cấp 8 Cấp 9 Cấp 10
 Gia tăng  3%  8%  15%  24%  34% 45% 57% 70% 84% 99%

 Đối với Cánh phẩm chất cam khi thăng cấp đến Cấp 5 và Cấp 10 có thể chọn chuyển đổi hình dạng. Click vào dấu --> sau đó check chọn Dạng hiện tại

 
 Cánh Ánh Sáng khi thăng cấp sẽ yêu cầu lượng EXP thấp hơn 3 loại cánh còn lại