Thăng Cấp Bảo Thạch

Các loại bảo thạch được khảm nạm vào trang bị sẽ khiến trang bị trở nên mạnh hơn từ đó sức mạnh nhân vật được gia tăng. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng các bảo thạch cấp thấp thì các chỉ số năng lực của nhân vật sẽ gia tăng không nhiều, chính từ điều này hệ thống thăng cấp bảo thạch xuất hiện để các cư dân có thể sở hữu các bảo thạch cao cấp có thể gia tăng năng lực nhân vật một cách vượt trội.

 ĐIỀU KIỆN THĂNG CẤP BẢO THẠCH

 Bảo thạch: cùng loại, cùng cấp độ, cùng thuộc tính
 Cấp độ tối đa của bảo thạch: Cấp 5
 Tỷ lệ thành công: tùy theo cấp độ và số lượng bảo thạch sử dụng
 
 CÁCH THỨC THĂNG CẤP BẢO THẠCH

 Mở bảng Chế tạo chọn mục Bảo thạch
 
 
 Sau khi đặt bảo thạch cần thăng cấp vào ô Bảo thạch gốc cư dân có thể thấy các thông tin
 
  • Thành phẩm: thành phẩm sau khi dung hợp thành công gồm: cấp độ bảo thạch, hình dạng, chỉ số gia tăng
  • Số nguyên liệu: số nguyên liệu sử dụng cho mỗi lần thăng cấp. Số nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công.

 Sau khi xong cư dân có thể nhấn các nút bao gồm
 
  • Thăng hết: thăng cấp toàn bộ số bảo thạch hiện có được đặt trong ô Bảo thạch gốc
  • Thăng: mỗi lần nhấn sẽ tiêu hao số bảo thạch nhất định để thăng cấp, số bảo thạch được thiết lập trong ô Số n.liệu
 

 Lưu ý   


 Khi sử dụng Số n.liệu tối đa là 5 để thăng cấp thì tỷ lệ thành công là 100%
 Bảo thạch có thể sưu tầm được từ nhiệm vụ, đánh quái vật, boss, tham gia phụ bản,...