Tái Thiết Lập Thuộc Tính

Quá trình tái thiết lập thuộc tính cánh sẽ thiết lập lại toàn bộ các thuộc tính của cánh một cách ngẫu nhiên. Quá trình này có thể gia tăng hoặc giảm các chỉ số thuộc tính bao gồm cà thuộc tính khóa

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 Cánh: đã KHÓA, phẩm chất Tím và Cam

 Chi phí: 50000 Ngân phiếu/Bạc
 Vật phẩm: Lông Vũ Phượng Hoàng
 

 CÁCH THỨC TÁI THIẾT LẬP THUỘC TÍNH

 Đối thoại với Sứ Giả Đôi Cánh tại Quyến Cố Thành chọn Tiến hành chế tạo cánh (Lông Vũ)
 

 Tại bảng Cải tạo cánh chọn chức năng Tái thiết lập thuộc tính
 

 Đặt cánh cánh muốn tái thiết lập thuộc tính và Lông Vũ Phượng Hoàng vào các ô tương ứng
 

 Sau khi đặt xong có thể nhấn Sửa là hệ thống sẽ xuất hiện kết quả, cư dân có thể chọn Áp dụng hoặc Không ứng dụng kết quả

 

 Lưu ý   


 Mỗi lần tái thiết lập thuộc tính các chỉ số sẽ xuất hiện ngẫu nhiên (Tăng/Giảm) trong phạm vi giá trị lớn nhất có thể đạt được
 Hiện tại Thuộc tính chính là các thuộc tính hiện có của cánh
 Giá trị lớn nhất Thuộc tính: là các giá trị mà cánh có thể đạt được khi tiến hành Tái thiết lập thuộc tính
 Tùy theo phẩm chất cánh mà số lượng Lông Vũ Phượng Hoàng yêu cầu sẽ khác nhau
 
Phẩm chất cánh Số lượng Lông Vũ Phượng Hoàng
Tím 5
Cam 15