Khảm Nạm Lông Vũ

Các loại lông vũ khác nhau khi khảm nạm vào cánh sẽ mang lại cho nhân vật và chiến thú những quyền năng và sức mạnh tối thượng

 ĐIỀU KIỆN KHẢM NẠM

 Cánh: đã KHÓA

 Chi phí: tùy theo số lỗ khảm nạm mà chi phí sẽ khác nhau
 Vật phẩm: cấp độ Lông Vũ khảm nạm không vượt quá phẩm chất cánh
 
 CÁCH THỨC KHẢM NẠM

- Lông vũ chia làm 4 loại là A,B,C,D. Trong đó, khi khảm nạm các lỗ cho người hoặc cho pet thì các loại lông vũ được khảm nạm tối đa theo bảng sau:


 Lông vũ loại A B C D
 Tối đa sử dụng 1  1  1  2

- Cùng loại lông vũ thuộc tính chỉ được sử dụng duy nhất một cái. Ví dụ ở người đã khảm Lông Vũ Mê Hồn thì không thể khảm tiếp các loại lông vũ có thuộc tính Mê Hồn.

 Đối thoại với Sứ Giả Đôi Cánh tại Quyến Cố Thành chọn Tiến hành chế tạo cánh (Lông Vũ)
 

 Tại bảng Cải tạo cánh chọn chức năng Khảm nạm lông vũ
 

 Đặt cánh cánh muốn khảm nạm và các loại lông vũ khảm nạm vào các lỗ muốn khảm

 
 Sau khi đặt xong có thể nhấn Khảm nạm là hệ thống sẽ tự động thực hiện
 

 

 Lưu ý   


 Tỉ lệ thành công khi tiến hành khảm nạm Lông Vũ là 100%
 Sử dụng Lông Vũ đã KHÓA thì sau khi khảm nạm cánh sẽ KHÓA
 
 THÁO GỠ LÔNG VŨ

Nếu bạn có Lông Vũ tốt hơn lông vũ đang sử dụng hoặc Lông Vũ đang sử dụng không phù hợp với nhân vật và pet, bạn có thể tiến hành gỡ bỏ lông vũ để khảm nạm lại. Để tháo gỡ bạn thực hiện như sau:
 
 Tại bảng Khảm nạm lông vũ chọn Bỏ chọn hoặc click đôi vào Lông vũ đã khảm


 Click vào Lông vũ muốn tháo gỡ


 Hệ thống sẽ thông báo chi phí để tháo gỡ, nếu bạn đồng ý chỉ cần nhấn


 
 Sau khi Tháo gỡ lông vũ thuộc tính tháo sẽ không mất đi, lỗ khảm nạm sẽ trống.