Hành Lang Vô Tận

[26.08.2018]

Cánh cửa luân hồi đã bị phá vỡ, một vòng luân hồi nữa lại đã bắt đầu. Hành Lang Vô Tận vẫn luân ẩn giấu các bí mật đang đợi các dũng sĩ quả cảm khám phá. Hãy bắt đầu bước lên hành trình chinh phục của mình
 
 ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 Cấp độ: tất cả các cư dân Vô Ưu đều có thể tham gia
 Cách vào: đến Quyến Cố Thành vào Hành Lang Vô Tận  - Cổng Dịch Chuyển (Tọa độ: 124,48) 
 
 
 PHẦN THƯỞNG KHIÊU CHIẾN

 Túi quà khiêu chiến thành công chỉ nhận 1 lần duy nhất khi lần đầu khiêu chiến thành công
 Nhận các thành tựu khi khiêu chiến thành công
 Điểm Dũng Khí dùng để đổi vật phẩm tại Shop Dũng Khí ở Đông Huyền Thành
    
 CÁCH THỨC KHIÊU CHIẾN
  
 Tầng 9: Hành Lang Vô Tận - Khởi Trình

 
  • Để đến tầng 9 cần qua cổng Hành Lang Vô Tận - Luân Hồn
  • Đối thoại và khiêu chiến với Bảo Vệ Đầu Tiên
 
  • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu "Cửu Vô Tận" và Túi Quà Khởi Hành
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    2
 Tinh Hồn Linh Giáp 16
 Pha Lê Thần Giới 60
 Đá Tẩy Luyện 100
 Bùa Cầu Nguyện 5
 Túi Quà Chìa Khóa 1
 Nội Đơn Huyền Thú 1
 Bảo Rương Phù Văn Tím 1
 Đá Khế Ước 50
 Chìa Khóa Vĩnh Hằng 2

 Tầng 10: Hành Lang Vô Tận - Hỏa Diệm
 
  • Để đến tầng 10 cần qua cổng Hành Lang Vô Tận - Khởi Trình
  • Đối thoại và khiêu chiến với Sứ Giả Liệt Diễm
 
  • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu "Thập Vô Tận" và Túi Quà Tích Tụ
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    2
 Tinh Hồn Linh Giáp 16
 Pha Lê Thần Giới 60
 Đá Tẩy Luyện 100
 Bùa Cầu Nguyện 5
 Túi Quà Chìa Khóa 1
 Nội Đơn Huyền Thú 1
 Bảo Rương Phù Văn Tím 1
 Đá Khế Ước 50
 Chìa Khóa Vĩnh Hằng 2
 
 Tầng 11: Hành Lang Vô Tận - Băng Lửa
 
  • Để đến tầng 11 cần qua cổng Hành Lang Vô Tận - Hỏa Diệm
  • Đối thoại và khiêu chiến với Dũng Sĩ Cực Băng
  • Sau khi khiêu chiến thành công sẽ nhận thành tựu "Thập Nhất Vô Tận" và Túi Quà Liệt Hàn
  Tên quà tặng   Số lượng  
 Túi Quà Sách Kỹ Năng Trung Cao Cấp    2
 Tinh Hồn Linh Giáp 16
 Pha Lê Thần Giới 60
 Đá Tẩy Luyện 100
 Bùa Cầu Nguyện 5
 Túi Quà Chìa Khóa 1
 Nội Đơn Huyền Thú 1
 Bảo Rương Phù Văn Tím 1
 Đá Khế Ước 50
 Chìa Khóa Vĩnh Hằng 2
 
 NHẬN THƯỞNG HÀNG NGÀY

 Tùy theo tiến độ vượt tầng hàng ngày cư dân có thể đến nhận Túi Quà Hành Lang Vô Tận
 Hiện tại khi khiêu chiến thành công bất kỳ cổng nào cũng sẽ nhận được 
Túi Quà Hành Lang Vô Tận(☆)(☆)(☆)
 Túi Quà Hành Lang Vô Tận(☆)(☆)(☆): khi sử dụng sẽ nhận được Điểm Dũng Khí
 Mỗi ngày chỉ nhận Túi Quà Hành Lang Vô Tận 1 lần duy nhất
 
 LƯU Ý KHI KHIÊU CHIẾN
 
 Túi quà khiêu chiến thành công chỉ nhận 1 lần duy nhất khi lần đầu khiêu chiến thành công
 Khi lập nhóm khiêu chiến, toàn nhóm sẽ đến số tầng của thành viên trong nhóm có tiến độ vượt tầng thấp nhất
 Khi lập nhóm khiêu chiến cấp độ BOSS sẽ tương ứng với thành viên có cấp độ cao nhất trong nhóm
 Hiện tại Hành Lang Vô Tận chỉ mở 3 tầng, các tầng sau sẽ được cập nhật trong các phiên bản tới

 SHOP DŨNG KHÍ
 
 Để đổi Điểm Dũng Khí lấy vật phẩm cần đến Đông Huyền Thành gặp Shop Dũng Khí (Tọa độ: 336,119)
 Tùy theo Điểm Dũng Khí hiện có để đổi các vật phẩm Khóa